Algemene Voorwaarden

Termijnen

De tijdspannes van productie en levering zijn bij benadering en niet bindend. De gebruikelijke tolerantie eigen aan de activiteiten van MISHALLE wordt steeds in acht genomen. Er kan geen compensatie voor vertraging worden gevraagd zonder expliciete toestemming. Bij vertraging kan het order onder geen voorwaarden worden geannuleerd en mag de aanname van het order niet worden geweigerd. MISHALLE behoudt het recht om orders te annuleren bij stakingen, onderbrekingen in het transport, onderbrekingen in de elektrische voorzieningen, onderbrekingen bij de leveranciers van grondstoffen of eender welk ongeval (of preventie) buiten eigen wil.

Prijzen

De prijzen gelden steeds voor producten die vervaardigd worden in de ateliers van MISHALLE, ongeacht de inhoud. De prijzen zijn steeds exclusief taxen. De prijzen zijn gebaseerd op de actuele prijs van grondstoffen, arbeidsintensiviteit en de transportkosten. Zolang deze wijzigen behoudt MISHALLE het recht om zijn prijzen aan te passen.

Betalingen

De facturen zijn altijd in Antwerpen verschuldigd, ongeacht de afspraken rond levering of betaling. Bij het niet betalen van een factuur tegen een bepaalde datum, wordt elke ander bedrag zonder vertraging betaald en behoudt MISHALLE het recht, volgens de wet, en zonder verdere verklaring om de huidige orders te annuleren of uit te stellen en/of de betaling van huidige orders te eisen.

Eventuele gebreken van de levering veranderen niets aan deze voorwaarden. Elk
onbetaald bedrag op de uiterste dag van
etaling produceert interest volgens het tarief voorzien door de wet over betwisting van achterstallige betalingen bij commerciële transactie, volgens de wet en zonder verdere verklaring of aanmaning, en exclusief voor het feit dat de uiterste dag van betaling is overschreden.

De belastbare som wordt opgetrokken met een vastgestelde 10% met een minimum van €750 als dekking voor buitengerechtelijke kosten, contractuele schade en andere relevante kosten.

Eigendom

Het is vastgesteld dat de verkochte goederen het exclusieve eigendom blijven van MISHALLE zo lang dat de klant de volledige prijs (kosten en intrest) niet heeft betaald.

Risicoʼs

De levering gebeurd vanuit de bedrijfsgebouwen van MISHALLE zolang dit niet anders schriftelijk is vastgelegd. Vanaf het moment dat de goederen de ateliers van MISHALLE verlaten zijn bewaring en transport op risico van de klant, zelfs bij ʻfrancoʼ verzending. Elke eis tot vergoeding voor schade of gebreken moet aan de transportfirma worden gericht.

Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is beperkt tot de onderdelen die naar MISHALLE worden terug gestuurd. Er is geen andere compensatie mogelijk. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij ongevallen door het gebruiken van de door ons geleverde producten. Onze verantwoordelijkheid is steeds beperkt tot de waarde van het door ons geleverde goed dat de schade heeft veroorzaakt.

Klachten

Er worden absoluut geen klachten aanvaard, buiten degenen die schriftelijk binnen de
acht dagen na de aankomst van het product bij de klant. Verborgen verbreken moeten zo
snel mogelijk na de ontdekking worden doorgegeven. Elke zending zonder goedkeuring van MISHALLE wordt geweigerd.

Aanpassingen

Gewicht, dimensie, beschrijvingen, details van de tekeningen en fotoʼs in de catalogus bijgevoegd bij de offertes zijn zuiver informatief en hebben geen link met MISHALLE.

Voorbehoud

De offertes van MISHALLE zijn zonder verplichting en bevatten simpele namen die steeds door MISHALLE gewijzigd kunnen worden. MISHALLE is enkel gebonden aan schriftelijke koopovereenkomsten.

Geschillen

Bij vervolgingen is enkel de maatschappelijke zetel van MISHALLE bevoegd, ongeacht de plaats van levering. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Observatie

De huidige voorwaarden zijn integraal een deel van de overeenkomst, met voorrang op de eigen voorwaarden van de klant. Er kan enkel schriftelijk worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden gelden enkel tussen handelaars en bij handelsovereenkomsten die leiden tot de levering van goederen of diensten binnen het kader van een zelfstandige of economische activiteit.